Mladí KSČMVzdělávání

Vzdělávání

Ústřední institut politického vzdělávání KSČM

Ústřední institut politického vzdělávání KSČM (27.11.2015)

 

Cílem systematického studia v „Institutu“ je:


Posluchačům „Institutu“ poskytnout rozšíření znalostí vybraných společenskovědních oborů v aplikaci učení marxismu na současný vývoj, poskytnout jim další informace o využití marxistické teorie a metodologie v politické praxi, pokročilejším studentům rozšířit tyto znalosti o nové poznatky, trvale připravovat funkcionářský aktiv KSČM.


Studium „Institutu“ je jednoleté (2 semestry) v celkovém rozsahu 60 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v prostorách ÚV KSČM, Politických vězňů, Praha 1.


Studium je určeno pro absolventy Sobotní univerzity Jana Švermy, Akademie základů společenských věd a dále pro mladé a nové členy strany, u nichž je úspěšné absolvování systematických politických vzdělávacích kurzů KSČM především akademického typu společenskovědního základu jedním ze základních požadavků na výkon funkcí v rámci KSČM, státní správě a exekutivě, a dále okresní a krajský funkcionářský a zastupitelský aktiv na úrovni obcí, krajů a centra.Studenty navrhují příslušné KV a OV KSČM, které nejpozději do 20. července zašlou na email ludvik.sulda@kscm.cz doporučení ke studiu spolu se strukturovaným životopisem uchazeče v rozsahu jedné strany. Podmínkou k přijetí ke studiu „Institutu“ je následné absolvování přijímacího pohovoru ověřujícího základní předpoklady pro studium.


Absolventi Sobotní univerzity Jana Švermy a Akademie základů společenských věd vybraní a doporučení ke studiu Institutu jejich vedením neabsolvují přijímací pohovor.


Výuka probíhá od září do června následujícího roku jednu sobotu za měsíc od 9.00 do 15.00 hod. Jedna vyučovací hodina má rozsah 50 minut, po ní následuje 10 minutová přestávka. Polední přestávka trvá 20 minut. Před zahájením každého semestru obdrží studenti konkrétní časový a obsahový rozvrh výuky.


Školné se neplatí. Mimopražským studentům je hrazeno jízdné z místa bydliště do Prahy a zpět. V případě účastníků ze vzdálenějších regionů je po předchozí dohodě v odůvodněných případech možné zajistit nocleh na ubytovně v budově ÚV KSČM z patku na sobotu.


V průběhu studia bude pro studenty zabezpečována základní studijní literatura v písemné či elektronické formě podobě.


Studium bude obsahovat výuku v základních společenskovědních oborech:


  • filozofie (s důrazem na dialektický a historický materialismus a marxistickou gnoseologii),

  • politická ekonomie (s důrazem na marxistickou pracovní teorii hodnoty a teorii akumulace),

  • politologie (s důrazem na marxistické hodnocení politických systémů a vědecký socialismus),

  • vybrané kapitoly historie, sociologie, psychologie a mezinárodní politiky,

  • vybrané otázky řízení a organizace stranické práce,

  • aktuální otázky vnitřní politiky ČR.autor: - red -
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena